USDT

Một lần nữa Tether khẳng định, khoản dự trữ hơn 82 tỷ đô thừa sức bảo chứng cho USDT

Khoản dự trữ Tether Ngày 19/5, Tether Holdings Limited đã công bố báo cáo hằng quý của mình một ngày trước hạn chót là 20/5, thể hiện sức mạnh của nguồn dự trữ hơn $82,4B. Báo cáo chỉ ra rằng, khoản đầu tư vào thương phiếu giảm đáng kể và gia tăng vào tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Nó cũng chứng tỏ rằng tài sản dự trữ của Tether vượt quá vốn hóa thị trường $74B của USDT, đánh tan mọi nghi ngại về USDT sau sự sụp đổ của UST.   Báo cáo Q1.2022 cho thấy mức nắm giữ thương phiếu giảm thêm khoảng 17% so với quý trước từ $24,2B xuống còn $20,1B. Tether đã tiếp tục giảm thêm 20% kể từ ngày 1/4/2022 và điều này sẽ được phản ánh trong báo cáo Q2 năm 2022. Chứng thực, được hoàn thành bởi công ty kế toán MHA Cayman cung cấp Tổng tài sản của Tether có giá trị ít nhất là 82.424.821.101 USD Tổng nợ phải trả  (bao gồm cả các stablecoinđã phát hành) là 82.262.430.079 USD Dự trữ dành cho USDT vượt qua lượng cần thiết để bảo chứng cho số USDT đã phát hành Tài sản hợp nhất cho

Read More »